Alaska Mountains

Alaska Mountains

This image of mountains in Alaska was capture on film using a Canon EOS Elan…